Pensjonsleverandørenes samarbeidsportal
 

Har du oversikt over din alderspensjon?
Det har vi!


Offentlige og private pensjonsleverandører samarbeider for å gi deg bedre oversikt.

    Dine samlede pensjonsrettigheter kan komme fra:
  • Folketrygden
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Privat tjenestepensjon (OTP)
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Individuelle/andre pensjonsordninger www.nav.no www.norskpensjon.no www.spk.no www.afp.no

Pensjonskalkulatorer


Nettbaserte pensjonskalkulatorer gjør det enkelt å få en prognose på hva du kan forvente å få i pensjon.
Nedenfor finner du et utvalg pensjonskalkulatorer fra ulike aktører.


Pensjonskalkulatorer med helhetlig oversikt
NAV
Pensjonsberegning på alderspensjon fra folketrygden, offentlig tjenestepensjon, privat AFP og private pensjonsrettigheter.
Du finner her detaljer om din alderspensjon fra folketrygden.Norsk Pensjon

Pensjonsberegning av private pensjonsrettigheter og alderspensjon fra folketrygden.
Du finner her detaljer om private pensjonsrettigheter.Offentlig tjenestepensjonsleverandører

Kommunal Landspensjonskasse
Pensjonsberegning for deg med rett til offentlig tjenestepensjon i KLP.


Statens Pensjonskasse 
Pensjonsberegning av offentlig tjenestepensjon på Min side.Vi gjør oppmerksom på at kalkulatorene bare gir en prognose over hva du kan forvente å få i pensjon. Det kan derfor bli avvik mellom det kalkulatoren viser at din pensjon vil bli, og det du faktisk vil få når du tar ut pensjon. Særlig gjelder dette for deg som har mange år igjen til pensjonsalder.

Noen av kalkulatorene kan, i tillegg til å beregne størrelsen på dine pensjonsrettigheter, også vise hvor disse rettighetene er. Vi gjør oppmerksom på at kalkulatorene ikke nødvendigvis alltid gir en fullstendig oversikt over alle dine rettigheter. Det kan derfor forekomme at du har rettigheter som ikke blir fanget opp av en kalkulator.


Pensjonsfilmer


Nedenfor finner du pensjonsfilmer som omhandler pensjon på en lettfattelig måte.
Filmene er gratis å bruke videre.


Pensjonsfilmer på YouTube og for nedlasting
Navn YouTube Nedlasting (MP4)
Hva er pensjon? http://www.youtube.com/watch?v=6hTurotprHs Last ned
Fleksibel alderspensjon http://www.youtube.com/watch?v=svLTla1IHSo Last ned
Alderspensjon fra folketrygden http://www.youtube.com/watch?v=JPdd-2vOJjE Last ned
Privat tjenestepensjon http://www.youtube.com/watch?v=KtGXjqQBTCU Last ned
Offentlig tjenestepensjon http://www.youtube.com/watch?v=24Tk62sTh6I Last ned
Avtalefestet pensjon (AFP) http://www.youtube.com/watch?v=nmp9rjcMlME Last ned
Egen pensjonssparing http://www.youtube.com/watch?v=cYlDLKlJY4A Last ned
Filmene er på ca 3-5 minutter hver, og omhandler temaer rundt pensjon, herunder de ulike pensjonsordningene.
Filmene er laget av Furore Film AS, med midler finansiert av Finansmarkedsfondet.
Furore Film fikk faglig støtte fra Norsk Pensjon, Finans Norge, Fellesordningen for AFP, Statens Pensjonskasse, Senter for Seniorpolitikk, AksjeNorge og Finansmarkedsfondet.

Det er ingen kostnad forbundet med å vise filmene på nettsteder og andre mediekanaler, og filmene er fritt tilgjengelig for alle som ønsker å bruke materialet.Offentlig tjenestepensjon

Hva er offentlig tjenestepensjon?
Offentlig tjenestepensjon er tjenestepensjonsordninger som er opprettet for dem som er ansatt i staten, kommunene, helseforetak eller bedrifter med offentlig tilknytning.

Pensjonens størrelse
Tjenestepensjonen i offentlig sektor er en bruttoordning, det vil si at den sikrer et samlet nivå på alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden. Pensjonen blir beregnet ut fra den lønnen du har/hadde i den tjenestepensjonsordningen du sist var medlem i før pensjonering (sluttlønnen). Først beregnes brutto tjenestepensjon som ved full opptjeningstid utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget av sluttlønn opptil 12 G, før levealdersjustering. Normalt gir medlemstid på 30 år full opptjening. Ved kortere opptjeningstid blir pensjonen lavere. Netto tjenestepensjon beregnes ved at det gjøres fradrag for alderspensjon fra folketrygden etter bestemte samordningsregler. Dersom du har rettigheter i flere offentlige tjenestepensjonsordninger, utbetaler den ”siste ordningen” pensjon for all medlemstid du har hatt i offentlige ordninger.

Pensjonsalder og fleksibelt uttak av pensjon
Pensjonsalderen er normalt 67 år. Personer med særaldersgrenser har lavere pensjonsalder. Fleksibelt uttak er ikke mulig. Det er mulig å ta ut AFP fra fylte 62 år, se menypunktet Offentlig AFP.

Pensjon og inntekt
Pensjonen blir bare påvirket av arbeidsinntekt som kommer fra en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon.

Hvordan søker jeg om pensjon?
Ta kontakt med den offentlige tjenestepensjonsordningen du er medlem i/sist var medlem i.

Hvor kan jeg få vite mer?
Ta kontakt med den offentlige tjenestepensjonsordningen du er medlem i/sist var medlem i.
Du kan også se film om Offentlig tjenestepensjon.

Spørsmål og svar


Her kan du finne svar på dine spørsmål innenfor alderspensjon.
Du kan søke i listen ved å bruke feltet nedenfor.


Spørsmål og svar
 
[Expand]Har alle uføre uføreforsikring (uførepensjon)?
[Expand]Hva betyr levealdersjusteringen?
[Expand]Hva er delingstall og hvem omfattes?
[Expand]Hva er en pensjonsbeholdning i folketrygden?
[Expand]Hva er folketrygden?
[Expand]Hva er levealdersjustering?
[Expand]Hva er OTP?
[Expand]Hva er tjenestepensjon?
[Expand]Hvor stor blir pensjonen min?
[Expand]Kan jeg fortsette å arbeide selv om jeg tar ut alderspensjon?
[Expand]Kan jeg spare til pensjon selv?
[Expand]Når bør jeg gå av?
Kilde: Storebrand, NAV m.fl.

Ordliste


Her finner du forklaringer på begreper innenfor alderpensjon.
Du kan søke i ordlisten ved å bruke feltet nedenfor.


A-Å ordliste
 
[Expand]AFP (Avtalefestet pensjon)
[Expand]Aktivasammensetning
[Expand]Alderspensjon
[Expand]Arbeidsufør
[Expand]Avkastning
[Expand]Barnepensjon
[Expand]Beholdningsoversikt
[Expand]Besteårsregelen
[Expand]Betalingsfritak
[Expand]Delingstall
[Expand]Dødelighet
[Expand]Dødelighetsarv
[Expand]Ektefellepensjon
[Expand]Ektefelletillegg
[Expand]Ervervsevne
[Expand]Ervervsmessig invaliditet
[Expand]Folketrygden
[Expand]Fond
[Expand]Fondering
[Expand]Forfallsdato
[Expand]Forsikring
[Expand]Forsikringsbevis
[Expand]Fortsettelsesforsikring
[Expand]Forvaltningshonorar
[Expand]Forventet avkastning
[Expand]Fratredelsesdato
[Expand]Fripolise
[Expand]Fripoliseverdi
[Expand]Førtidspensjon
[Expand]Garantipensjon
[Expand]Gjenkjøpsverdi
[Expand]Grunnbeløpet (G)
[Expand]Grunnpensjon
[Expand]Individuell pensjonsavtale (IPA)
[Expand]Innskuddsbasert tjenestepensjonsordning (ITP)
[Expand]Innskuddsfritak
[Expand]Innskuddsmodell
[Expand]Invaliditet
[Expand]Kollektiv forsikring
[Expand]Kollektiv pensjonsordning
[Expand]Kompensasjonsgrad
[Expand]Livsvarig alderspensjon
[Expand]Løpende pensjon
[Expand]Modernisert folketrygd
[Expand]Nedtrapping
[Expand]Nettoordninger
[Expand]Nådd alder
[Expand]Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
[Expand]Omkostninger
[Expand]Opphørende alderspensjon
[Expand]Opphørsalder
[Expand]Pay as you go-system
[Expand]Pensjon
[Expand]Pensjonist
[Expand]Pensjonsbeløp
[Expand]Pensjonsfond
[Expand]Pensjonsgivende inntekt
[Expand]Pensjonskasse
[Expand]Pensjonskonto
[Expand]Personforsikring
[Expand]Polise
[Expand]Polisenummer
[Expand]Portefølje
[Expand]Premiefond
[Expand]Samordning
[Expand]Statens pensjonsfond
[Expand]Særaldersgrenser
[Expand]Særtillegg
[Expand]Tjenestepensjon
[Expand]Ytelsesbasert pensjonsordning
Kilde: Storebrand m.fl.

Om oss


Minpensjon.no er en nøytral og ikke-kommersiell portal som har til formål å gi deg en helhetlig oversikt på alderspensjon.
Portalen er laget gjennom et samarbeid med aktørene nedenfor:
Andre bidragsytere:
       
 
Norsk Pensjon • 2017